Mỗi ngày 15 phút học tiếng Trung 7 [每日一刻钟] : Bạn Tên Gì?

Lê Gia Huynh Đệ xin ra mắt giáo trình tiếng Trung từ trình độ vỡ lòng theo phương pháp học phù hợp với người Việt nhất.

https://www.facebook.com/H%E1%BB%8Dc-Ti%E1%BA%BFng-Trung-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD-543750552469542/?ref=bookmarks

(Visited 21 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply