Lập trình ASP.NET MVC – Bài 52: Phân quyền cho người dùng sử dụng Custom Attribute

Mã nguồn bài học Onlineshop: http://tedu.com.vn/khoa-hoc-mien-phi/khoa-hoc-lap-trinh-aspnet-mvc-25.html
Khóa học làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI, AngularJS: http://tedu.com.vn/khoa-hoc/lam-du-an-thuc-te-voi-webapi-angularjs-va-entity-framework-code-first-7.html
Bài này chúng ta sẽ tạo thêm 3 bảng là UserGroup, Role và Credential để phân quyền theo nhóm user.

(Visited 490 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply