Java căn bản – Bài 9 : Mảng 1 chiều trong Java

Mảng trong Java là một đối tượng chứa các phần tử có kiểu dữ liệu giống nhau. Nó là một cấu trúc dữ liệu, tại đó chúng ta có thể lưu trữ các phần tử tương tự nhau. Chúng ta chỉ có thể lưu trữ một tập hợp cố cố định các phần tử trong một mảng trong Java.

(Visited 10 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply