Học Excel cơ bản | #Case study 28 Hướng dẫn làm biểu đồ tần số n hàm phân phối xác suất

Nội dung trình bày của anh Nguyễn Trọng Nghĩa, Việt Nhật K61, ĐH BK Hà Nội
Nội dung:
– Tiền xử lý dữ liệu trên Excel
– Vẽ biểu đồ tần số trên Excel

(Visited 8 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply