Excel #55 Cách tính số tháng giữa 2 ngày trong Excel

Cách tính số tháng giữa 2 ngày trong Excel sử dụng hàm Year và hàm Month:
=( YEAR ( Ngày_nay ) – YEAR ( Ngày_xưa ) ) * 12 + MONTH ( Ngày_nay ) – MONTH ( Ngày_xưa )

▷ Khoá học Excel: http://bit.ly/dtnEDM01
▷ Khoá học VBA: http://bit.ly/dtnEDM02
▷ Khoá học Google Sheet: http://bit.ly/dtnEDM03
▷ Khoá học Word: http://bit.ly/dtnEDM04

▷ Video được cung cấp bởi http://www.hocexcel.online
▷ Facebook Page: http://bit.ly/heoFBP
▷ Facebook Group: http://bit.ly/heoFBG

You might be interested in

Leave a Reply