Cập nhật dữ liệu tự động trong Power Query Excel khi thay đổi thư mục

Sau khi hoàn thành việc load dữ liệu vào Excel thông qua Power Query, bạn lưu file ở một đường dẫn. Khi bạn gửi file Excel này cho đồng nghiệp, đồng nghiệp bạn mở file Excel này lên sẽ có lỗi đường dẫn tới dữ liệu thô, video này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.

▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”: http://bit.ly/3c2xRCJ
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”: http://bit.ly/2uq6SA7

▷ Theo dõi Facebook cá nhân: https://fb.me/kuldokk
▷ Blog cá nhân: https://blog.hocexcel.online
▷ Facebook Group: http://bit.ly/heoFBG

(Visited 135 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply