#7 Chữa đề luyện thi N3 – phần từ vựng

Luyện thi N3 Nihongonomori
Chữa đề luyện thi N3 – phần từ vựng
はじめ:lúc đầu, ban đầu
今にも: sắp…đến nơi rồi
今ごろ: Lúc này, giờ này
今後: Từ nay trở đi
直前: ngay trước khi

(Visited 24 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply