#3 Chữa đề luyện thi N3 – phần từ vựng

Luyện thi N3 Nihongonomori
Chữa đề luyện thi N3 – phần từ vựng
1. 気候 – khí hậu
2.不合格 – trượt, không đỗ
3.発明 – phát minh
4.ユーモア – có khiếu hài hước, sự hài hước
5.イメージ – hình ảnh

(Visited 15 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply