#25 N3 – Sáu mẫu ngữ pháp cuối cùng からには、ぎみ、がち、もの、ものか

Ngữ pháp N3 thầy Dũng Mori + cô Thanh Mori
Các mẫu ngữ pháp cuối cùng からには、ぎみ、がち、もの、ものか
1. Vた/Vる+からには
Ý nghĩa: Một khi đã…thì sẽ…
2. N/Vbỏます + ぎみ
Ý nghĩa: Có vẻ, có triệu chứng là
3. N/Vbỏます + がち
Ý nghĩa: Thường, hay
4.1. Thể thường +もの – đứng cuối câu
Ý nghĩa: Trình bày lý do
4.2. もので – Đứng ở giữa câu
ものですから
Ý nghĩa: Trình bày lý do
5.Aな、Aイ、Vる+ものか
Ý nghĩa: Chắc chắn là sẽ không, làm sao mà co chuyện…

(Visited 66 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply