# 23 N3 – なんか、なんて – 恋人なんかじゃないよ:Người yêu đâu mà người yêu !!!

Ngữ pháp N3 thầy Dũng Mori + cô Thanh Mori
Cấu trúc với なんか、なんて
1. N + なんか
Ý nghĩa: Như là…
2. なんか Đứng đầu câu
Ý nghĩa: Không hiểu vì sao
3. N + なんか
Ý nghĩa: + Cái này thi – xem nhẹ
+ Bằng なんて
+ Khiêm nhường
4.1. Vて + なんか/ ない
Ý nghĩa: …đâu mà…
4.2. Aな/N + なんか/じゃない
Ý nghĩa: …đâu mà…

(Visited 39 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply