#2 Chữa đề luyện thi N3 – phần từ vựng

Luyện thi N3 Nihongonomori
Chữa đề luyện thi N3 – phần từ vựng
1. 遅刻 – Đến muộn
2. 故障 – Hỏng hóc, trục trặc
3. 進歩 – Tiến bộ
4. 持参 – Tự mang theo
5. ドライブ – lái xe đi chơi, đi dạo

(Visited 17 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply